Privaatsustingimused

Stark Logistics AS ja Stark Warehousing OÜ

Privaatsuspoliitika

 

Kehtiv alates 14.02.2024

 

SISSEJUHATUS

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument (edaspidi „tingimused“) kirjeldab Stark Logistics AS, registrikoodiga 10111769 ja Stark Warehousing OÜ, registrikoodiga 16286607 (edaspidi mõlemale viidatud ka kui „Stark“, mille all on peetud silmas vastavalt Stark Warehousing OÜ-d või Stark Logistic AS-i, kes on konkreetsel juhul isikuandmete vastutav töötleja) isikuandmete üldtingimusi.

Tingimuste eesmärk on anda selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas Stark Teie isikuandmeid töötleb, kui kasutate meie teenuseid.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Stark võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud veebilehel https://starklogistics.ee/.

 

 1. MÕISTED
„IKÜM“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

 

„isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

„kehtiv õigus“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist.

 

„Stark Logistics“ Stark Logistics AS (registrikood 10111769, aadress Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti).

 

„Stark Warehousing“ Stark Warehousing OÜ (registrikood 16286607, aadress Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti).

 

„vastutav töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate tingimuste tähenduses on töötaja isikuandmete vastutavaks töötlejaks Stark Logistics ja Stark Warehousing.

 

„volitatud töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

„veebileht“ Stark Logistics ja Stark Warehousing veebileht https://starklogistics.ee/.

 

 

 1. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?
 • Stark töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks oma klientidele ja koostööpartneritele ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Kui Starki kliendid või koostööpartnerid on andmesubjektid, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui klient või koostööpartner on juriidiline isik, siis töötleme andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks, millise töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f alusel.
 • Stark töötleb isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik tema suhtes kehtivate juriidilise kohustuste täitmiseks. Näiteks, kui Starkilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Stark on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c – isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Teatud juhtudel võib Stark töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Starki õigustatud huvi korral. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f.

 

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
 • Stark ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.
 • Stark rakendab järgmiseid seadusest tulenevaid säilitamistähtaegasid:
 • raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat;
 • lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt Starki õigustatud huvist IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast.
 • K ui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.

 

 1. ÜLEVAADE TÖÖDELDAVATEST ISIKUANDMETEST

Sõltuvalt teie ja Starki vahelisest õigussuhtest, võib Stark töödelda teie kohta järgmiseid andmeid:

Eesmärk Kogutavad isikuandmed Õiguslik alus Säilitamistähtaeg
Teenuse pakkumine Kontaktandmed: nimi, e-postiaadress, telefon;

Lepingutingimused: tellitud teenus (lao- või veoteenus)

Makseandmed: teave kasutatava makseviisi kohta ja, kui soovite tasuda arvega, siis ka arve koostamiseks vajalikud andmed.

IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) 3 aastat pärast teenuse pakkumist
Turvalisuse tagamine Stark Logistics AS ja Stark Warehousing OÜ territooriumidel Turvakaamera salvestised: kui viibite Stark Logistics AS ja Stark Warehousing OÜ territooriumidel, siis võime teie kujutist salvestada turvakaameratega (loe eraldi turvakaamerate kasutamise peatükk). IKÜM artikkel 6 (1) (f) Kuni 30 päeva salvestise tegemisest
Rahuloluküsitluse saatmine Kontaktandmed: nimi, e-postiaadress IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) 3 aastat pärast teenuse pakkumist
Veebilehel küpsiste kaudu kogutud andmed Loe eraldi küpsiste kasutamise peatükk

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE
 • Stark ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.
 • Stark võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Starki poolt määratud volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad (näiteks turvafirmad). Stark kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Stark veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

 

 1. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE
 • Kehtiva õiguse alusel on Starkil õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Stark enda territooriumil turvakaameraid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.
 • Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Starki territooriumil, sh turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Starki vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks.
 • Õiguslik alus turvakaamerate kasutamiseks on Starki õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 6 lõige 1 punkti f alusel.
 • Starki jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad üksnes pilti, kaamerad heli ei salvesta.
 • Stark kasutab kaameraid oma territooriumi üldkasutatavatel aladel, sh laoterritooriumil, väliterritooriumitel ja muudel töötajate või meie külastajate poolt üldkasutatavatel aladel. Kaamerate kasutamise eesmärk on jälgida tegevust Starki territooriumil, sh valitud liikumisteedel hoonetes ning õuealadel.
 • Turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus Stark töötajad, kliendid või teised isikud, kes võivad turvakaamera vaatevälja sattuda, võivad eeldada täielikku privaatsust.
 • Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“. Sildi puudumisel kaameraid ei kasutata.
 • Stark ei edasta kaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Stark on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Näiteks võib Stark edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, näiteks kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks kehtiva õiguse alusel volitatud isikute poolt, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt.
 • Turvakaamerate salvestistele juurdepääs on piiratud isikute ringiga, kes vajavad ligipääsu rangelt seoses enda tööülesannete täitmisega. Näiteks on juurdepääs salvestitele Starki tehase juhil.
 • Stark rakendab kaamerate salvestise säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest. Salvestisi ei edastata Euroopa Liidust välja.
 • Stark säilitab kaamerate salvestisi 30 päeva alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.
 • Kõigil Starki töötajatel, klientidel või teistel kolmandatel isikutel, kes on viibinud Starki territooriumil ning kelle kujutist on Stark salvestanud, on õigus tema kujutist sisaldava salvestisega tutvuda. Starkil ei ole võimalik väljastada töötajale või kolmandale isikule kaamera salvestist, kui salvestis on salvestisega tutvumise taotluse saamise ajaks kustutatud. Lisaks palume arvestada, et teiste salvestisele jäänud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nende kujutise selliseks, et neid ei oleks võimalik tuvastada (kujutise udustama), mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

 

 

 1. KÜPSISTE KASUTAMINE
 • Starki Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.
 • Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:
 • Kolmandate osapoolte küpsised: Veebilehe parema toimimise ja parema pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics). Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
 • Klassifitseerimata küpsised: Küpsised, mille tüüp ei ole veel kindlaks määratud.
 • Täpsemalt kasutab Veebileht järgmiseid küpsiseid:
Küpsis Kirjeldus Kehtivus Tüüp
_ga_CBXXK03GP3 Google Analytics poolt kasutatav küpsis, mis võimaldab seanssi/külastust säilitada. 1 aasta ja 1 kuu Kolmanda osapoole analüütika küpsis
_ga Google Analyticsi installitud _ga küpsis arvutab külastajate, seansside ja kampaaniate andmed ning jälgib saidi analüütilise aruande jaoks ka saidi kasutamist. Küpsis salvestab teabe anonüümselt ja määrab unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. Google privaatsustingimuste kohta saad rohkem lugeda siit: https://policies.google.com/privacy 1 aasta ja 1 kuu Kolmanda osapoole analüütika küpsis
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 aasta Klassifitseerimata küpsis
cookielawinfo-checkbox-non-necessary 1 aasta Klassifitseerimata küpsis

 

 • Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt allaboutcookies.org.

 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
 • Stark tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.
 • Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Starkil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Stark tema kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Starkilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Starkile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Stark õigustatud huvil;
 • õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Stark piiraks isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Stark ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Starkile antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: õigus saada Starkilt isikuandmed, mida töötaja on ise Starkile esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Stark edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus: Kui töötaja leiab, et tema Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, aki.ee.
 • Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Stark juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.
 • Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese ülemuse või personalitöötaja poole.

 

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS
 • Stark kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
 • Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Stark isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

 

 1. KONTAKT
 • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Starkiga telefoni, e-posti või posti teel.

Üldised kontaktandmed on:

Stark Logistics AS

Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti

starklogistics@starklogistics.ee

+372 6699862

 

Stark Warehousing OÜ

Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti

info@starwarehousing.ee