Isikuandmete töötlemise tingimused

Stark Logistics AS ja Stark Warehousing OÜ

Isikuandmete töötlemise tingimused töötajatele ja kandidaatidele

 

Kehtiv alates 14.02.2024

 

SISSEJUHATUS

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument (edaspidi „tingimused“) kirjeldab, kuidas Stark Logistics AS, registrikoodiga 10111769 ja Stark Warehousing OÜ, registrikoodiga 16286607 (edaspidi mõlemad sõltuvalt kontekstist eraldi „Stark“ või „meie“) töötlevad isikuandmeid seoses töösuhetega, sealhulgas töötajate ja tööle kandideerijate isikuandmeid.

Tingimuste eesmärk on anda meie töötajatele ja tööle kandideerijatele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas me võime Teie isikuandmeid töödelda, kui töötate meie juures, olete meie juures töötanud või kandideerite meie juurde tööle. Palun tutvuge tingimustega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese ülemuse või personalitöötaja poole.

Me võime käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on salvestatud Stark sisedokumentidena ja kättesaadavad personalitöötaja või otsese ülemuse kaudu.

 1. MÕISTED
„IKÜM“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

 

„Stark Logistics“ Stark Logistics AS (registrikood 10111769, aadress Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti).

 

„Stark Warehousing“ Stark Warehousing OÜ (registrikood 16286607, aadress Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti).

 

„isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 

„kehtiv õigus“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist.

 

„tööandja“ Ühing, kellega töötaja on sõlminud töölepingu või muu sarnast tüüpi lepingu.

 

„töötaja“ või „andmesubjekt“

 

Füüsiline isik, kelle andmeid Stark töösuhetes või sarnastes võlaõiguslikes suhetes töötleb.

 

„töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 

„vastutav töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate tingimuste tähenduses on töötaja isikuandmete vastutav töötleja Stark Logistics või Stark Warehousing, kes on töötaja tööandja või kelle juurde tööle töötaja kandideerib.

 

„volitatud töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

 1. ÜLDSÄTTED
 • Tingimused kohalduvad, kui olete sõlminud töölepingu või muu sarnast tüüpi lepingu (edaspidi „tööleping“) Starkiga või soovite sõlmida töölepingu Starkiga. Seoses töölepingu sõlmimise ja selle täitmisega, samuti seoses tööle kandideerimisel töötaja sobivuse hindamisega, peame töötlema teie isikuandmeid.
 • Stark tagab töötajate isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest Stark töötajate isikuandmete töötlemisel lähtub, on töölepingu seadus, isikuandmete kaitse seadus ja IKÜM.

 

 1. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?
 • Stark töötleb töötajate isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel ja kehtiva õiguse alusel.
 • Stark töötleb töötajate isikuandmeid eelkõige ulatuses, milles see on vajalik töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti siis, kui see on vajalik Starki kui tööandja kehtivast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus, mida töötleme seoses töölepingu sõlmimise ja täitmisega, on IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b. Isikuandmed, mida töötleme seoses töölepingu sõlmimise ja täitmisega, on eelkõige järgmised andmed:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • isikut tõendava dokumendi andmed (sh foto);
 • pangakonto andmed;
 • haridust ja/või kutseoskust tõendavad dokumendid;
 • muud andmed, mille töötaja on esitanud tööle kandideerides;
 • tööalane e-posti aadress ja telefoninumber;
 • ametinimetus;
 • töötasu andmed;
 • puhkuste kasutamisega seotud andmed;
 • tööriietuse andmise jaoks riietuse suurus, jalanumber;
 • töövõimetuslehtede ja tööõnnetustega seotud andmed jne.
 • Töölepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil võib Stark töötajate isikuandmeid töödelda järgmistel spetsiifilisematel eesmärkidel:
 • töö korraldamine ning tööülesannete andmine;
 • töötasu ja muude hüvede arvestamine ja maksmine;
 • tööülesannete täitmiseks vajalikele IT-süsteemidele juurdepääsu võimaldamine;
 • töötulemuslikkuse ja töötaja arengu hindamine;
 • töötaja terviseandmete töötlemine töötervishoiuseadusega sätestatud juhtudel ja ulatuses seoses tervisekontrollide tulemuste ja tööõnnetustega.
 • Töötaja vabatahtlikult antud ja selgelt piiritletud nõusoleku alusel võib Stark töödelda töötaja isikuandmeid ka mõnel muul eesmärgil. Nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete õiguslik alus on IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a. Sellise nõusoleku küsib Stark töötajalt iga kord eraldi. Töötajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta ning Stark lõpetab koheselt isikuandmete töötlemise, mis toimub selle nõusoleku alusel.
 • Teatud juhtudel võib Stark töödelda töötajate andmeid Starki õigustatud huvi korral, millisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f. Starki õigustatud huvi alusel kasutame ka turvakaameraid (loe selle kohta eraldi täpsemalt turvakaamerate kasutamise peatükist) ning GPS-seadmeid ametiautodes.

 

 1. KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 • Stark töötleb tööle kandideerijate isikuandmeid töökonkursi raames, eesmärgiga hinnata kandidaadi sobivust Starki pakutavale vabale töökohale. Seoses tööle kandideerimisega töötleb Stark neid andmeid, mida kandidaat ise CV-s ja/või kaaskirjas enda kohta avaldab. Valituks osutunud kandidaadi andmeid kasutab Stark töölepingu sõlmimiseks, küsides vajadusel täiendavaid andmeid.
 • Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid Stark on tema kohta kogunud, nendega tutvuda, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka muud käesolevates tingimustes nimetatud ja kohalduva õigusega ette nähtud andmesubjekti õigused.
 • Stark võib uute töötajate värbamisel kasutada personaliotsingu firmat. Sellisel juhul töötleb see personaliotsingu firma volitatud töötlejana kandidaatide isikuandmeid.
 • Stark võib isikuandmeid koguda ka avalikest allikatest, näiteks sotsiaalmeedia kanalitest, tööportaalidest või muudest avalikest registritest.
 • Stark kustutab ja hävitab mittevalituks osutunud kandidaatide isikuandmed 1 aasta jooksul pärast värbamisotsuse tegemist.
 • Tingimusel, et kandidaat annab selleks eraldi selgesõnalise nõusoleku, võib Stark mittevalituks osutunud kandidaadi isikuandmeid säilitada pikema aja jooksul, eesmärgiga teha talle ettepanekuid tulevikus korraldatavatel töökonkurssidel osalemiseks.

 

 1. MONITOORIMISTEGEVUSED
 • Kehtiva õiguse alusel on Starkil õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Stark enda territooriumil turvakaameraid ning ametiautodes GPS-seadmeid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.
 • Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Starki territooriumil, sh turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Starki vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks.
 • GPS seadmete kasutamine on vajalik Starki vara ja inimeste kaitseks (sh õigusrikkumiste tuvastamiseks) ja/või võimalike ametiautoga seotud intsidentide vältimiseks ning intsidentide menetlemiseks, samuti logistilistel ja muudel eesmärkidel, näiteks ametiautode kasutuse planeerimiseks, kauba saatmise jaoks vajaliku info saamiseks ja/või CO2 jalajälje arvutamiseks.
 • Õiguslik alus turvakaamerate ning GPS-seadmete kasutamiseks on Starki õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 6 lõige 1 punkti f alusel.
 • Starki jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis näitavad üksnes pilti ning kaamerad heli ei salvesta.
 • Turvakaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus Starki töötajad, Starki kliendid või teised isikud, kes võivad turvakaamera vaatevälja sattuda, võivad eeldada täielikku privaatsust.
 • Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“. Sildi puudumisel kaameraid ei kasutata.
 • Reeglina ei edasta Stark jälgimisseadmestike andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Stark on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Näiteks võib Stark edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, näiteks kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks kehtiva õiguse alusel volitatud isikute poolt, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt.
 • Jälgimisseadmestike andmetel (sh turvakaamerate salvestistele) on juurdepääs piiratud kindlate isikute ringiga, kes vajavad ligipääsu rangelt seoses enda tööülesannete täitmisega.
 • Stark rakendab jälgimisseadmestike andmete säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest. Kaamerate salvestisi ei edastata Euroopa Liidust välja.
 • Stark säilitab kaamerate salvestisi kuni 30 päeva ning GPS andmeid kuni 7 aastat alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. Selline säilitamistähtaeg on vajalik selle perioodi jooksul toimunud võimalike intsidentide või õigusrikkumiste avastamiseks või uurimiseks.
 • Kõigil Starki töötajatel, Starki klientidel või teistel kolmandatel isikutel, kes on viibinud Starki territooriumil ning kelle kujutist on Stark salvestanud, on õigus tema kujutist sisaldava salvestisega tutvuda. Starkil ei ole võimalik väljastada töötajale või kolmandale isikule kaamera salvestist, kui salvestis on salvestisega tutvumise taotluse saamise ajaks kustutatud. Lisaks palume arvestada, et teiste salvestisele jäänud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nende kujutise selliseks, et neid ei oleks võimalik tuvastada (kujutise udustama), mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.
 • Kui soovite tutvuda teie kujutist sisaldava salvestisega, kui te soovite salvestisest koopiat või kui teil on küsimusi Starki isikuandmete töötlemise praktikate kohta, sh täpsustavaid küsimusi turvakaamerate kasutamise kohta, palun võtke ühendust personalitöötaja või enda otsese ülemusega.

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE
 • Stark ei edasta töötaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. Stark ei edasta ilma õigusliku aluseta töötaja andmeid kolmandatele isikutele ka pärast töösuhte lõppu.
 • Töötajate isikuandmeid võib edastada või neile võivad ligipääsu saada Starki kliendid ja koostööpartnerid, kui see on vajalik seoses töötaja tööülesannete täitmisega.
 • Stark edastab töötaja andmeid riigiasutustele, kellele Stark on kehtivast õigusest tulenevalt kohustatud andmed edastama (näiteks Maksu- ja Tolliamet, Haigekassa jne).
 • Stark võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid või jagada isikuandmeid Starki kontserni ettevõtete vahel sisehalduse eesmärkidel. Starki volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel töötajate isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad) või muud tugiteenuste osutajad (valve- või HR-asutused). Stark kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Stark veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

 

 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
 • Stark ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik. Isikuandmed, mille säilitamine pole nende töötlemise eesmärgist lähtuvalt enam põhjendatult vajalik ega kehtivast õigusest tulenevalt kohustuslik, kustutatakse ja hävitatakse viivitamatult.
 • Kehtiva õiguse alusel järgib Stark töötajate isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel järgmisi tähtaegu:
 • Enne 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid säilitatakse 50 aastat töölepingu lõppemisest;
 • alates 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid säilitatakse selle kehtivuse ajal ning 10 aastat pärast lepingu lõppemist;
 • raamatupidamise algdokumente säilitatakse 7 aastat;
 • tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat;
 • muid Isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse 1 aasta jooksul pärast töösuhte lõppemist.
 • Kui soovite saada detailsemat teavet Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese ülemuse poole.

 

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
 • Stark tagab kandidaatidele ja töötajatele kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.
 • Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Starkil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Stark tema kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Starkilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Starkile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Starki õigustatud huvil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Stark piiraks töötaja isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Stark ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui töötaja on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Starkile antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: töötajal on õigus saada Starkilt isikuandmed, mida töötaja on ise Starkile esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Stark edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus: Kui töötaja leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, aki.ee.
 • Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Starki juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.
 • Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese ülemuse või personalitöötaja poole.

 

 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS
 • Stark kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
 • Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Stark isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 • Töötaja isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse selliselt, et neile on juurdepääs ainult piiratud hulgal inimestel tööülesannete täitmise raames põhjendatud ja vajalikus ulatuses.

 

 1. KONTAKT
 • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Starkiga telefoni, e-posti või posti teel või pöörduge oma otsese ülemuse poole.

 

Üldised kontaktandmed on:

Stark Logistics AS

Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti

starklogistics@starklogistics.ee

+372 6699862

 

Stark Warehousing OÜ

Meistri tee 5, 76617 Harju maakond, Eesti

info@starkwarehousing.ee